ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของ ครูสุภาพร ระดมกิจ นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 12

.....ยินดีต้อนรับเพื่อน ๆ ทุกคนนะคะที่เข้ามาชมเว็บบล็อก เพื่อน ๆ สามารถศึกษาเนื้อหาสาระที่ได้นำเสนอได้ตลอด 24 ชั่วโมง นะคะ แล้วถ้ามีอะไรติชมหรือเสนอแนะยินดีคะเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น


มุมรอยยิ้ม

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯรหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

************************************************************


คำอธิบายรายวิชา


(เนื้อหา)
.....ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกันจุดประสงค์เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้.
2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา


.....หน่วยที่ 1.....เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู

รายละเอียดเพิ่มเติม

.....หน่วยที่ 2....คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

.....หน่วยที่ 3.....อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

.....หน่วยที่ 4.....เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม


.....หน่วยที่ 5.....ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม
เขียนโดย
ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
วันอาทิตย์, กันยายน 27,


ป.บัณฑิต2552

.....ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น12 ภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 94 คน กำลังเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ตลอดระยะเวลาเรียนและรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำและชีวิตจริงของแต่ละคน
.....การเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อนในบางเรื่อง ได้แก่ การสมัคร Gmail เพื่อการสมัครใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก (weblog) เพราะนักศึกษาทุกคนต้องใช้เว้บบล็อกเป็นเครื่องสำคัญในการบันทึกข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนในวิชานี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา

.....ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างเว็บบล็อกของตนเอง ซึ่งในเว็บบล็อกต้องประกอบไปด้วยส่งต่อไปนี้


.....1. การแนะนำเว็บบล็อก
.....2. แผนการสอน
.....3. เนื้อหาบทเรียนโดยย่อ ทุกบท
.....4. การลิงค์เนื้อหาโดยละเอียดทุกบท
.....5. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
..........5.1 สไลด์
..........5.2 ภาพเคลื่อนไหว
..........5.3 นาฬิกา
..........5.4 ตัวเลขนับจำนวนผู้เข้าชม
..........5.5 การตกแต่งหัวเว็บบล็อกด้วย ภาพจากโฟโต้ช็อบ
......6. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมอย่างน้อย 3 ความคิดเห็น

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คอมเม้น